| Allmänt | Kursplan | Rutiner | Inbokade presentationer |

Rutiner

Nedan finns preciseringar till de allmänna rutinerna för genomförande av examensarbete för studenter på teknisk fysik-programmet.

Examinator - Examinatorn schemalägger presentation och opposition och ser till att det finns en realistisk tidsplanering för arbetet innan det på börjas. Denna syssla utföres av Tomas Nyberg som normalt jobbar på fasta tillståndets elektronik men har även hand om exjobbsärenden Må, Ti 10-12 i rum 1306 på Ångströmlaboratoriet, telefon 018-4716380, mail exjobb_f@angstrom.uu.se. Om studenten har frågor vars svar inte kan återfinnas på denna sida, eller om examinatorn inte finns i 1306 på ovan nämnda tider, så kan studenten prova att nå Tomas Nyberg på tel 0704-250790, 018-471 3164 eller på avdelningen för fasta tillståndets elektronik. Alla dokument skall lämnas i Tomas Nybergs postfack som finns vid UTH-enhetens expedition på bottenvåningen i hus 4 på Ångström.

De olika faserna i examensarbetet beskrivs i detalj nedan:

1) Studenten kontaktar företag/institution för att finna ett lämpligt exjobb och få en handledare. Handledaren utformar, i samråd med studenten, en projektplan/tidsplan för examensarbetet. Denna bör inte vara längre än en A4 och ska vara tydlig och innehålla tidpunkter för kontroll att tidsplanen hålls. Ämnesgranskare alt. handledare bestämmer i samråd med student litteratur som bör inläsas för att genomföra exjobbet.

2) Student kontaktar ämnesgranskare. Studenten kan i förväg vända sig till examinatorn om han vill ha råd om lämpliga ämnesgranskare. Ämnesgranskaren skall vara en disputerad person som jobbar vid universitetet och han/hon bedömer om exjobbet är väl avgränsat och på D-nivå.

3) Student, handledare och ämnesgranskare undertecknar blankett som finns på http://www.teknat.uu.se/student/studentservice/exjobb/ansokningsblankett-exjobb.pdf
På denna blankett anges även om examensarbetet skall vara sekretessbelagt eller ej.

4) Beroende på om exjobbet utföres på universitetet eller externt undertecknas blanketten "Förbindelse för interna examensarbeten" eller "Samarbetsavtal för externa examensarbeten" som finns på http://www.teknat.uu.se/student/studentservice/exjobb/index.php
Denna blankett är ej obligatoriska men skall undertecknas om företaget/institutionen anser att det behövs.

5) Studenten lämnar projektplanen/tidsplanen i punkt 1) och blanketten i punkt 3) och 4) (om en sådan har undertecknats) till examinatorn, som kontrollerar att studenten erhållit 210 poäng inom programmet. Dessa dokument lämnas i examinatorns postfack som finns vid UTH-enhetens expedition (rum 4052) på Ångström (BV hus 4) eller också skickas den till Tomas Nyberg - Examinator, UTH-enheten, Box 536, 75121 Uppsala. Examinatorn ser till att examensarbetet registreras i Uppdok.

6) När ämnesgranskare bedömmer att exjobbet är klart för muntlig presentation (rapporten behövar bara vara till ca 90 % klar för detta), kontaktar studenten examinatorn via e-post. Då skickar studenten rapporten i elektronisk form, antingen word eller PDF-format till examinator via e-mail på adressen exjobb_f@angstrom.uu.se. Dessutom måste studenten ange telefonnummer där han/hon kan nås under dagtid, samt vilka dagar studenten EJ kan presentera/opponera. Det är även ett krav att ämnesgranskare skall närvara vid presentationen. Därefter schemalägger examinatorn tid och plats för muntlig presentation/opposition. sSekretessbelagda exjobb eller exjobb som utföres utomlands behöver ej presenteras vid Uppsala Universitet men skall däremot presenteras där exjobbet utförts. Studenter som presenterar exjobbet på ett företag kan i vissa fall efter samråd med examinator godkännas, men däremot måste studenten opponera på annan students exjobb. Examinatorn meddelar därefter tid och plats för presentationen samt namnet på den som studenten skall opponera på. Studenterna presenterar och opponerar mot varandra vid samma tillfälle och information om sådana tillfällen finns här. Normalt schemaläggs en presentation plus opposition så att det totalt tar 30 minuter i anspråk (20-25 för presentationen och 5-10 för oppositionen). Vid presentationstillfället finns till gång till dator, dataprojektor, tavlor och OH-projektor. Det räcker med att studenten tar med ett USB-minne med presentationen i tex powerpoint. Om studenten önskar kan han presentera från sin egen dator. Examinatorn kan inte säga vilken dag presentation/opposition kan genomföras förrän han har fått minst två studenters exjobbsrappporter. På grund av detta så går det inte alltid att veta datumet för presentation/opposition men man bör räkna med att det tar minst ett par veckor från att man skickat rapporten till examinatorn tills att man får presentera.
I samband med presentation/opposition får studenten den inlämnade blanketten i punkt 3) för underskrift av ämnesgranskaren, varefter den lämnas till examinatorn (i postfacket vid UTH-expeditionens kansli) igen. Student som skall presentera/opponera kan hämta denna blankett i en pärm i Åsa Lagerwalls rum vid UTH-enhetens expedition.

7) Efter godkänd muntlig presentation/opposition utför studenten eventuella korrigeringar i rapporten. Därefter kontaktar studenten UTH-expeditionen i rum 4052 på Ångström (tel 018-471 3003, öppet 9-13 Må-Fr) för att få ett rapportnummer (UPTEC-nr) som skall skrivas in i exjobbsrapporten. Mallar till exjobbsrapportens framsida och abstractsida finns här. Dessa skall fyllas i korrekt och läggas till i början av själva exjobbsrapporten. Efter abstractsidan bör rapporten innehålla en "populärvetenskaplig" sammanfattning på svenska. Det finns inga exakta riktlinjer för hur exjobbet skall se ut men tänk på att helst inte inkludera färgbilder (om det ändå krävs skall dessa hållas nere till ett minimum), heller inga företgaslogotyper samt en sammanfattning på svenska. När rapporten är godkänd registrerar och laddar studenten upp slutversionen i DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Instruktioner för detta finns här (engelsk variant finns här). Sekretessbelagda examensarbeten ska INTE registreras i DiVA. Istället skall ett utskrivet exemplar lämnas till UTH-enhetens expedition för inbindning och arkivering. Ämnesgranskarens institution står för utskriftskostnaden.
Vill studenten ha ett inbundet exemplar av examensarbetet för egen del och/eller till handledare, skall det/de utskrivna exemplaren (max 2) lämna in på UTH-enhetens expedition för inbindning. Ämnesgranskarens institution står för utskriftskostnaden. Vill studenten ha ytterligare exemplar inbundna kostar de 20 kr st. Studenter lämnar och betalar dem i receptionen på Ångströmlab.
Efter detta ser examinatorn till att kurskansliet rapporterar in exjobbet i Uppdok. Om exjobbet inte är avslutat inom 8 månader skall ny projektplan ställas upp. I den nya projektplanen har inte handledare skyldighet att aktivt delta, men ämnesgranskare har skyldighet att vara aktiv ännu en gång (totalt 12 månaders ansvar).

 

Modern länkkatalog | Länkbyten.se