Ex-jobbsinformation F

| Allmänt | Kursplan | Rutiner | Inbokade presentationer |

Rutiner  

Nedan finns preciseringar till de allmänna rutinerna för genomförande av examensarbete för studenter på teknisk fysikprogrammet.

Examinator - Examinatorn hjälper studenten att hitta lämplig ämnesgranskare, schemalägger presentation och opposition och ser till att det finns en realistisk tidsplanering för arbetet innan det på börjas. Denna syssla utföres av Tomas Nyberg som jobbar på fasta tillståndets elektronik och har hand om exjobbsärenden Må, Ti 10-12 i rum 63103 (hus 6, våning 3), telefon 018-4713164, mail exjobb_f@angstrom.uu.se. Om studenten har frågor vars svar inte återfinns på denna sida, eller om examinatorn inte är på rummet under mottagningstiderna ovan, så kan studenten prova att nå Tomas Nyberg på tel 0704-250790. Alla dokument skall lämnas i Tomas Nybergs postfack som finns på elektronikavdelningen, våning 3, hus 6 på Ångströmlaboratoriet eller scannas och skickas med e-post till exjobb_f@angstrom.uu.se.

De olika faserna i examensarbetet beskrivs i detalj nedan:

1) Studenten kontaktar företag/institution för att finna ett lämpligt exjobb och få en handledare. Handledaren utformar, i samråd med studenten, en projektplan/tidsplan för examensarbetet. Denna bör inte vara längre än en A4 och ska vara tydlig och innehålla tidpunkter för kontroll att tidsplanen hålls.

2) Student kontaktar ämnesgranskare. Studenten kan vända sig till examinatorn om han/hon vill ha råd om lämpliga ämnesgranskare. Ämnesgranskaren skall vara en disputerad person som jobbar vid universitetet och han/hon bedömer om exjobbet är väl avgränsat och på D-nivå samt om studenten har nödvändiga förkunskaper för examensarbetet. Ämnesgranskare och eventuellt handledare bestämmer studentlitteratur som bör inläsas för att genomföra exjobbet. Förutom detta ska ämnesgranskaren även godkänna projekplanen i punkt 1)

3) Student, handledare och ämnesgranskare undertecknar blankett som finns här. Engelsk variant finns här.
På denna blankett anges även om examensarbetet skall vara sekretessbelagt eller ej. Vidare ska uppskattad start och slutdatum för exjobbet anges under vilken studenten är registrerad på exjobbet. Det är viktigt att en tidsperiod på 20 veckor anges här. Ange någon av följande tidsperioder: vecka 35-02, 38-05, 41-08, 44-11, 47-14, 50-17, 01-20 eller 03-22. Om exjobbet sträcker sig längre än vårterminen görs över sommaren och resten av examensarbetet registreras på höstterminen. Den underskrivna blanketten lämnas in i Tomas Nybergs postfack på elektronikavdelningen. Blanketten ska vara underskriven av studenten, ämnesgranskren och handledaren (blanketten kan även scannas och skickas med e-post)
Om examensarbetet är sekretessbelagt skall sekretessavtal undertecknas och lämna in. När dessa lämnas in skall alla namnteckningar finnas där (i orginal) förutom företrädare för institutionen (prefekten). Lämna in tre kopior av sekretessavtalen så att projektägaren, studenten och institutionen kan få var sitt original. Fäst en notislapp på de inlämnade sekretessavtalen med en adress dit vilken avtalen skall skickas efter undertecknande. Blanketten kan även scannas och skickas med e-post. Sekretessavtal (avtal med externa projektägare) finns här. Engelsk variant finns här.

4) Beroende på om exjobbet utföres på universitetet eller externt undertecknas blanketten avtal mellan student och projektägare inom universitetet eller avtal med externa projektägare som finns här
Denna blankett är ej obligatorisk för icke-sekretessbelagda exjobb men skall undertecknas om företaget/institutionen anser att det behövs.

5) Studenten lämnar projektplanen/tidsplanen i punkt 1) och blanketten i punkt 3) och 4) (om en sådan har undertecknats) till examinatorn, som kontrollerar att studenten erhållit 240 hp inom programmet. Dessa dokument lämnas i examinatorns postfack som finns på Ångström (elektronikavdelningen, våning 3, hus 6) eller också skickas den till Tomas Nyberg - Examinator, FTE, Box 65, 75103 Uppsala. Dessa blanketter kan även scannas och skickas med e-post. Examinatorn ser till att examensarbetet registreras i Ladok.

6) När ämnesgranskare bedömmer att exjobbet är klart för muntlig presentation (rapporten behöver bara vara till ca 90 % klar för detta), kontaktar studenten examinatorn via e-post. I samband med detta skickar studenten rapporten i elektronisk form, antingen word eller PDF-format till examinator via e-mail på adressen exjobb_f@angstrom.uu.se. Dessutom måste studenten ange telefonnummer där han/hon kan nås under dagtid, samt vilka dagar studenten EJ kan presentera/opponera och vilka tider ämnesgranskaren INTE kan närvara. Det är även ett krav att ämnesgranskare skall närvara vid presentationen. Därefter schemalägger examinatorn tid för muntlig presentation/opposition vilket normalt sker online. Examinatorn meddelar därefter tid och andra detaljer kring presentationen samt namnet på den som studenten skall opponera på. Examinatorn kan inte säga vilken dag presentation/opposition kan genomföras förrän han har fått minst två studenters exjobbsrappporter. På grund av detta så går det inte alltid att veta datumet för presentation/opposition men man bör räkna med att det tar minst ett par veckor från att man skickat rapporten till examinatorn tills att man får presentera. Sekretessbelagda exjobb eller exjobb som utföres utomlands behöver ej presenteras vid Uppsala universitet men skall däremot presenteras där exjobbet utförts (denna presentation ska styrkas med ett mail till examinatorn från ansvarig person för presentationen, normalt handledaren)
Efter presentation/opposition får studenten den inlämnade blanketten i punkt 3) för slutlig underskrift av ämnesgranskaren som tillstyrker exjobbsrapporen, varefter den lämnas till examinatorn igen. Det fungerar även om ämnesgranskaren skickar ett mail till adressen exjobb_f@angstrom.uu.se där det bekräftas att rapporten är godkänd.

7) Efter godkänd muntlig presentation/opposition utför studenten eventuella korrigeringar i rapporten. Därefter tar studenten reda på sitt exjobbsnummer (UPTEC-nr) som skall skrivas in i exjobbsrapporten. Länken till inloggningen för att få exjobbsnummer ligger här. Mallar till exjobbsrapportens framsida och abstractsida finns också på denna sida. Mallarna skall fyllas i korrekt och läggas till i början av själva exjobbsrapporten. Efter abstractsidan, som ska skrivas på engelska, ska rapporten innehålla en "populärvetenskaplig" sammanfattning på svenska. Det finns inga exakta riktlinjer för hur exjobbet skall se ut men det ska vara en neutral rapport och inga företgaslogotyper ska inkluderas. När rapporten är godkänd registrerar och laddar studenten upp slutversionen i DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Instruktioner för detta finns här.
Följande gäller för civilingenjörsstudenter vid uppladdning i DiVA: I fältet "Examen, Uppsatsnivå" skall anges "Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)", i fältet "Serie, seriens namn/ISSN" skall anges UPTEC F, i fältet "Nr i serie" skall UPTEC-nr fyllas i. Där man anger Examinator skall man dessutom aktivera "ytterligare examinator", då dyker examinator 2 upp och där skall ämnesgranskarens uppgifter skrivas in.
Sekretessbelagda examensarbeten som har påbörjats/registrerats efter 1 juli 2016 skall registreras i DiVA. Studenten väljer då alternativen "Endast arkivering" och "Visas ej externt", dessutom ska det stå "Sekretess" i fältet "Anmärkning" som kommer upp innan man laddar upp exjobbet.
Vill du ha inbundna exemplar av examensarbetet får du själv stå för kostnaden (20 kr/st). Du lämnar utskrifter och betalar i receptionen på Ångström. Detta gäller om examensarbetet inte är sekretessbelagt.
Efter detta ser examinatorn till att kurskansliet rapporterar in exjobbet i Ladok. Om exjobbet inte är avslutat inom 8 månader skall ny projektplan upprättas och blanketten i 3) skall undertecknas och lämna in på nytt