Ex-jobbsinformation F §

| Allmänt | Kursplan | Rutiner | Inbokade presentationer |

Rutiner

Nedan finns preciseringar till de allmänna rutinerna för genomförande av examensarbete för studenter på teknisk fysikprogrammet.

Examinator - Examinatorn hjälper studenten att hitta lämplig ämnesgranskare, schemalägger presentation och opposition och ser till att det finns en realistisk tidsplanering för arbetet innan det på börjas. Denna syssla utföres av Tomas Nyberg som jobbar på fasta tillståndets elektronik och har hand om exjobbsärenden Må, Ti 10-12 i rum 2104A, telefon 018-4713164, mail exjobb_f@angstrom.uu.se. Om studenten har frågor vars svar inte återfinns på denna sida, eller om examinatorn inte är på rummet under mottagningstiderna ovan, så kan studenten prova att nå Tomas Nyberg på tel 0704-250790. Alla dokument skall lämnas i Tomas Nybergs postfack som finns utanför elektronikavdelningen, våning 1, hus 2 på Ångströmlaboratoriet.

De olika faserna i examensarbetet beskrivs i detalj nedan:

1) Studenten kontaktar företag/institution för att finna ett lämpligt exjobb och få en handledare. Handledaren utformar, i samråd med studenten, en projektplan/tidsplan för examensarbetet. Denna bör inte vara längre än en A4 och ska vara tydlig och innehålla tidpunkter för kontroll att tidsplanen hålls.

2) Student kontaktar ämnesgranskare. Studenten kan vända sig till examinatorn om han/hon vill ha råd om lämpliga ämnesgranskare. Ämnesgranskaren skall vara en disputerad person som jobbar vid universitetet och han/hon bedömer om exjobbet är väl avgränsat och på D-nivå. Ämnesgranskare och eventuellt handledare bestämmer studentlitteratur som bör inläsas för att genomföra exjobbet. Ämnesgranskaren ska även godkänna projekplanen i 1).

3) Student, handledare och ämnesgranskare undertecknar blankett som finns här. Engelsk variant finns här.
På denna blankett anges även om examensarbetet skall vara sekretessbelagt eller ej. Den underskrivna blanketten lämna in i Tomas Nybergs postfack på elektronikavdelningen. På blanketten ska originalunderskrifterna för åtminstone studenten och ämnesgranskren finnas (handledarens namnteckning kan vara inscannad)
Om examensarbetet är sekretessbelagt skall sekretessavtal undertecknas och lämna in. När dessa lämnas in skall alla namnteckningar finnas där (i orginal) förutom företrädare för institutionen (prefekten). Lämna in tre kopior av sekretessavtalen så att projektägaren, studenten och institutionen kan få var sitt original. Fäst en notislapp på de inlämnade sekretessavtalen med en adress dit vilken avtalen skall skickas efter undertecknande. Sekretessavtal finns under punkt 7 här. Engelsk variant finns under punkt 7 här.

4) Beroende på om exjobbet utföres på universitetet eller externt undertecknas blanketten "Förbindelse för interna examensarbeten" eller "Samarbetsavtal för externa examensarbeten" som finns under punkt 7 här
Denna blankett är ej obligatorisk för ej sekretessbelagd exjobb men skall undertecknas om företaget/institutionen anser att det behövs.

5) Studenten lämnar projektplanen/tidsplanen i punkt 1) och blanketten i punkt 3) och 4) (om en sådan har undertecknats) till examinatorn, som kontrollerar att studenten erhållit 240 hp inom programmet. Dessa dokument lämnas i examinatorns postfack som finns på Ångström (utanför elektronikavdelningen, våning 1, hus 2) eller också skickas den till Tomas Nyberg - Examinator, FTE, Box 534, 75121 Uppsala. Examinatorn ser till att examensarbetet registreras i Uppdok.

6) När ämnesgranskare bedömmer att exjobbet är klart för muntlig presentation (rapporten behövar bara vara till ca 90 % klar för detta), kontaktar studenten examinatorn via e-post. Då skickar studenten rapporten i elektronisk form, antingen word eller PDF-format till examinator via e-mail på adressen exjobb_f@angstrom.uu.se. Dessutom måste studenten ange telefonnummer där han/hon kan nås under dagtid, samt vilka dagar studenten EJ kan presentera/opponera och vilka tider ämnesgranskaren INTE kan närvara. Det är även ett krav att ämnesgranskare skall närvara vid presentationen. Därefter schemalägger examinatorn tid och plats för muntlig presentation/opposition. Sekretessbelagda exjobb eller exjobb som utföres utomlands behöver ej presenteras vid Uppsala universitet men skall däremot presenteras där exjobbet utförts. Examinatorn meddelar därefter tid och plats för presentationen samt namnet på den som studenten skall opponera på. Studenterna presenterar och opponerar mot varandra vid samma tillfälle och information om sådana tillfällen finns här. Normalt schemaläggs en presentation plus opposition så att det totalt tar 30 minuter i anspråk (20-25 för presentationen och 5-10 för oppositionen). Vid presentationstillfället finns till gång till dator, dataprojektor och tavlor. Det räcker med att studenten tar med ett USB-minne med presentationen i tex powerpoint. Om studenten önskar kan han/hon presentera från sin egen dator. Examinatorn kan inte säga vilken dag presentation/opposition kan genomföras förrän han har fått minst två studenters exjobbsrappporter. På grund av detta så går det inte alltid att veta datumet för presentation/opposition men man bör räkna med att det tar minst ett par veckor från att man skickat rapporten till examinatorn tills att man får presentera.
I samband med presentation/opposition får studenten den inlämnade blanketten i punkt 3) för underskrift av ämnesgranskaren, varefter den lämnas till examinatorn igen. Student som ej behöver presenta exjobbet kan hämta denna blankett för underskrift av ämnesgranskare i en pärm som finns i Åsa Lagerwalls kontor bredvid biblioteket på Ångström.

7) Efter godkänd muntlig presentation/opposition utför studenten eventuella korrigeringar i rapporten. Därefter tar studenten reda på sitt exjobbsnummer (UPTEC-nr) som skall skrivas in i exjobbsrapporten. Länken till inloggningen för att få exjobbsnummer ligger under punkt 21 här. Mallar till exjobbsrapportens framsida och abstractsida finns under punkt 17 här. Dessa skall fyllas i korrekt och läggas till i början av själva exjobbsrapporten. Efter abstractsidan, som ska skrivas på engelska, ska rapporten innehålla en "populärvetenskaplig" sammanfattning på svenska. Det finns inga exakta riktlinjer för hur exjobbet skall se ut men det ska vara en neutral rapport och inga företgaslogotyper ska inkluderas. När rapporten är godkänd registrerar och laddar studenten upp slutversionen i DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Instruktioner för detta finns här.
Följande gäller för civilingenjörsstudenter vid uppladdning i DiVA: I fältet "Examen, Uppsatsnivå" skall anges "Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)", i fältet "Serie, seriens namn/ISSN" skall anges UPTEC F, i fältet "Nr i serie" skall UPTEC-nr fyllas i.

Där man anger Examinator skall man dessutom aktivera "ytterligare examinator", då dyker examinator 2 upp och där skall ämnesgranskarens uppgifter skrivas in.
Sekretessbelagda examensarbeten som har påbörjats/registrerats efter 1 juli 2016 skall registreras i DiVA. Studenten väljer då alternativen "Endast arkivering" och "Visas ej externt", dessutom ska det stå "Sekretess" i fältet "Anmärkning" som kommer upp innan man laddar upp exjobbet.
Vill studenten ha ett inbundet exemplar av examensarbetet för egen del och/eller till handledare, skall det/de utskrivna exemplaren (max 2) lämnas till Åsa Lagerwallför inbindning. Ämnesgranskarens institution står för utskriftskostnaden. Vill studenten ha ytterligare exemplar inbundna kostar de 20 kr st. Studenter lämnar och betalar dem i receptionen på Ångströmlaboratoriet.
Efter detta ser examinatorn till att kurskansliet rapporterar in exjobbet i Uppdok. Om exjobbet inte är avslutat inom 8 månader skall ny projektplan ställas upp och blanketten i 3) skall undertecknas och lämna in på nytt